Teamanalys – GDQ

1GDQ – Group Development Questionnaire

GDQ är världens första vetenskapligt bevisade metod som mäter en grupps effektivitet, produktivitet, och utvecklingsfas. Verktyget tar också fram konkreta faktorer på vad gruppen kan göra för att blir mer effektiv och produktiv, samt komma längre i sin utvecklingsprocess.

Enligt forskning vad gäller gruppers utveckling går en grupp igenom ett antal faser innan den kan fokusera – helt och fullt – på sin uppgift. Individer går från att vara en samling kollegor till att bli ett högpresterande team. Från att lägga energi på osäkerhet och det sociala spelet, till att bli tryggt och effektivt fokusera på teamets uppgifter.

GDQ är en vetenskapligt utvecklad och validerad metod som visar vad teamet brottas med för frågor i varje utvecklingsfas.

  • Fas 1 handlar om att känna och skapa trygghet och tillhörighet. Man är försiktig och artig, och vill helst inte ta egna initiativ utan väntar in ledaren. Mål och roller är ofta oklara i denna fas.
  • Fas 2 kännetecknas av en ökad trygghet, vilket i sin tur leder till att man vågar ifrågasätta och ta konflikter. Det är nödvändigt för att man ska lära känna varandra och finna gemensamma spelregler. Men det kan också bli öppen konkurrens och syndabocksletande.
  • Fas 3 präglas av tillit och struktur. Eftersom gruppen nu löst konflikterna i fas 2, ökar tron på gruppens förmågor. Individer kan allt mer fokusera på målet och accepterar olikheter i gruppen.
  • Fas 4 präglas av effektivitet och produktivitet. Nu lyssnar alla i gruppen på varandra, mål och roller är tydliga och arbetet fördelas efter kompetens och förmåga. I denna fas trivs individer och de uppskattar både sitt eget och andras arbete i gruppen.

 

I fas 4 är medlemmarna i teamet effektiva till 80 procent – vilket är mycket hög effektivitet enligt relaterad forskning – resten behövs för vila, socialt småprat etc. Tänk då en grupp som enbart är effektiva till 30 procent! Det behövs inte mycket för att inse att vinsterna blir stora med bara små förändringar. Och definitivt inte bara i ekonomiska termer, gruppdeltagarna mår bättre och håller längre när hindren röjts undan.

Forskning visar att team i vinstdrivande företag som befann sig i de senare utvecklingsfaserna:

  • får högre skattningar på kundservice.
  • genomför sitt arbete snabbare.
  • skapar mer intäkter för företaget.
Rättigheterna i Sverige innehas av GDQ Associates. Våra ledarskapsutvecklare är certifierade användare av GDQ:s verktyg.

Hur går det till?

Deltagarna besvarar 60 frågor individuellt via en elektronisk enkät (vid önskemål går det även att göra via pappersenkät). Svaren plottas sedan in i 13 olika områden för gruppen, som exempelvis relationer, samarbete, teamkänsla, normer.

Återkoppling görs sedan via en genomgång på plats med gruppen. I återrapporteringen för gruppen svar på:

  • Fastillhörighet
  • Nivå av produktivitet och effektivitet
  • Specifika insatser gruppen kan göra för att skynda på sin utveckling.

Dessutom beskriver vi för gruppen hur gruppdynamik och teamutveckling fungerar i relation till teorier relaterade till GDQ. Vi blandar också återkopplingen med praktiska övningar för gruppen baserat på resultatet av GDQ-analysen.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss för ett förbehållslöst möte, där vi i lugn och ro går igenom gruppdynamik och GDQ.