Detta är template_organisation.php

Organisation

Vi är experter på människor och förändring. Vi arbetar med alla typer av organisationer i alla typer av branscher. Vi har en del fördefinierade tjänster, men skräddarsyr ofta lösningar utefter respektive organisation och uppdrag. Några av de tankesätt och verktyg som löper som en röd tråd i vårt arbete med organisationer finns beskrivet nedan.

Koppling till strategi

För att vårt arbete med organisationer ska vara så relevant och effektivt som möjligt så kopplar vi alltid våra insatser till organisationers strategi.  Strategi är för oss organisationers unika formulering och implementering av den riktning och de mål som förväntas uppnås på medellång och lång sikt.  Genom att vi anpassar våra program och vårt sätt att arbete utefter respektive organisations strategi, så blir vi också ett hjälpmedel i att realisera den satta strategin.

PRAKTISK RELEVANS

Det finns fantastiskt mycket bra modeller för att utveckla organisationer i organisations- och managementlitteraturen. Detta är såklart verktyg som vi har med oss i vår verktygslåda. De tenderar dock ofta att vara lite för generella för att skapa effektiv och hållbar förändring. Därför lägger vi vårt största fokus vid praktiska och tillämpbara verktyg som vi anpassar utefter de individer och organisationer vi möter.

Ledningsgrupp och mellanchefer

Såväl forskning som vår praktiska erfarenhet visar att  samarbete, ömsesidig förståelse och gemensamt språk är avgörande för utfallet av  organisationers utvecklings- och förändringsarbete. För att ledningsgrupper och mellanchefers aktiviteter ska matcha varandra, är det nödvändigt att bägge parter kan ta till sig och integrera information och perspektiv från varandra och tillämpa det i respektive aktiviteter. För oss är det i de flesta fall en viktig möjliggörare att börja arbeta med organisationers ledningsgrupper och mellanchefer i förändringsarbete. Det är en viktig nyckel som skapar en stabil grund att bygga ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete på.

AGILT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Förändringsarbete i organisationer är ofta långsiktiga processer som löper över tid. Då omvärlden förändras i allt snabbare takt är det ofta problematiskt att utförligt planera förändringsarbete  i 2-3 år i förväg och statiskt hålla sig till det, vilket oftast är fallet med traditionella metoder och arbetssätt. Förutom att man då blir blind inför omvärldsförändringar, riskerar det också att lägga en skugga över hur de tidiga insatserna faller ut. För att hela tiden ha ett relevant arbetssätt behöver förändringsarbetet anpassas efter både interna och externa förändringar, och  utfallet från enskilda insatser under processens gång. För att kunna arbeta strukturerat men även vara flexibel och lyhörd, har det agila förhållningssättet mycket att erbjuda.

En undersökning visar att 90% av de tilltalade upplever att ett agilt förhållningssätt har blivit allt viktigare under de fem senaste åren. (Källa: Kotter International)

KONTINUERLIG FÖRBÄTTRING

Vi tror på att hållbar förändring sker med många små kontinuerliga förändringssteg. Vid få och stora förändringssteg så skapas ofta mycket oro i en organisation, men mindre och mer frekventa förändringssteg känns inte lika omvälvande för medarbetarna. Genom att arbeta på detta sätt i ett förändringsarbete implementeras också en kultur av ett kontinuerligt förbättringstänkande som en organisation har nytta av även efter genomfört förändringsarbete.

ANALYSVERKTYG

En stor skillnad mellan att å ena sidan jobba med individer och enskilda team och å andra sidan hela organisationer, är att det i det andra fallet är mer komplext att analysera så väl nuläge som hur mycket förändring som pågår och skett. För att kunna ha en klar uppfattning av såväl nuläget som förändring arbetar vi med mängd olika analysverktyg. Vi använder oss utav allt från klassiska medarbetarundersökningar och nätverksanalys, till vår egen MT-skala som mäter både individers mentala förmågor och välmående på såväl individnivå till aggregerad organisationsnivå. Vi använder oss även av mer kvalitativa metoder som workshops och intervjuer. Hur, när och vad vi mäter samt analyserar anpassas alltid utefter varje organisation och uppdrag.

Kontakt

Har ni frågor angående hur vi kan arbeta med er organisation och/eller vill att vi skräddarsyr en lösning för er? Gå hit och skriv en rad …

  • Kommande evenemang