Psykologisk trygghet – nyckeln till framgångsrika team

Enligt en studie av Google är psykologisk trygghet den viktigaste faktorn för framgångsrika team. Genom att skapa en arbetsmiljö där människor känner sig psykologiskt trygga, kan organisationer öka produktiviteten, minska personalomsättningen och förbättra moralen.

Vad är psykologisk trygghet?

Psykologisk trygghet är en känsla av att man kan uttrycka sina tankar och åsikter utan rädsla för negativa konsekvenser. Som till exempel att bli avvisad, kritiserad eller bestraffad. Det innebär att man vågar ta risker, lära av misstag och vara öppen med sina kollegor och chefer om både framgångar och motgångar. När psykologisk trygghet råder i en grupp upplever medarbetarna en hög grad av samhörighet, tillit och engagemang.

Varför är det viktigt?

Forskning har visat att psykologisk trygghet är direkt kopplad till högre prestation och bättre samarbete i arbetsgrupper. När medarbetare känner sig trygga och stöttade, blir de mer benägna att engagera sig i kreativa och innovativa processer. Detta leder till att arbetsgrupper blir mer effektiva och lösningsorienterade, vilket i sin tur bidrar till organisationens framgång. Psykologisk trygghet är en av de mest betydelsefulla faktorerna för att skapa framgångsrika team och arbetsplatser. Här är ytterligare några fördelar när medarbetarna känner psykologisk trygghet:

 • Ökad kreativitet och innovation: När anställda känner sig psykologiskt trygga är de mer benägna att tänka utanför boxen och komma med nya idéer och lösningar. Detta bidrar till att öka kreativiteten och innovationsförmågan inom organisationen.
 • Förbättrad kommunikation: En trygg arbetsmiljö uppmuntrar öppen och ärlig kommunikation, vilket underlättar samarbete och konfliktlösning.
 • Ökad motivation och engagemang: Anställda som känner sig trygga på arbetsplatsen är mer engagerade och motiverade att prestera sitt bästa samt känner en större lojalitet mot organisationen.
 • Minskad stress och utbrändhet: Psykologisk trygghet kan bidra till att minska stressnivåerna och risken för utbrändhet bland anställda.
 • Inlärningen förbättras: Medarbetare vågar erkänna och lära av sina misstag. Detta främjar en kultur av ständig förbättring och utveckling.

Så främjar du psykologisk trygghet på arbetsplatsen!

 • Skapa en kultur av öppenhet och tillit: Som ledare bör du uppmuntra och belöna öppenhet och ärlighet. Öppen kommunikation är en viktig del av psykologisk trygghet. Skapa en kultur där människor uppmuntras att dela sina åsikter och idéer utan rädsla för repressalier. Det är viktigt att anställda känner att deras åsikter värdesätts och tas på allvar.
 • Uppmuntra konstruktiv feedback: Feedback bör vara konstruktiv och syfta till att hjälpa individer att växa och utvecklas. Det är viktigt att undvika negativ och destruktiv kritik.
 • Inkluderande ledarskap: Du som ledare bör vara medveten om ditt beteende och hur du påverkar medarbetarnas känsla av trygghet. Inkluderande ledare är empatiska, rättvisa och uppmuntrar deltagande från alla teammedlemmar.
 • Tolerans för misstag: Acceptera att misstag är en naturlig del av lärandeprocessen och uppmuntra medarbetare att lära av sina misstag snarare än att straffa dem. Detta skapar en kultur där människor känner sig trygga att ta risker och utforska nya idéer.
 • Visa sårbarhet: Att visa sårbarhet kan hjälpa andra att känna sig mer bekväma med att dela sina egna känslor och tankar. Genom att visa att du inte är perfekt och att du också gör misstag kan du hjälpa till att skapa en mer öppen och stödjande kultur.
 • Visa uppskattning och stöd: Genom att visa uppskattning och stöd för dina medarbetare kan du hjälpa dem att känna sig mer bekväma och självsäkra på jobbet. Det ökar den psykologiska tryggheten.
 • Skapa tydliga mål och förväntningar: När människor har tydliga mål och förväntningar förstår de vad som förväntas av dem, vilket minskar stress och ökar självförtroendet. Se till att målen är realistiska och att dina medarbetare har de resurser och verktyg som de behöver för att uppnå dem.
 • Visa empati och förståelse: Ledare och kollegor bör visa empati och förståelse för varandras situationer och känslor. Detta skapar en känsla av samhörighet och trygghet.

 

”Vulnerability is not winning or losing; it’s having the courage to show up and be seen when we have no control over the outcome.” – Brené Brown